Административни услуги

  • Фирмено администриране, включващо фактуриране, отваряне и поддръжка на банкови сметки в местни и чуждестранни банки, получаване и препращане на кореспонденция
  • Секретарско обслужване, включващо поддръжка и водене на дружествените книги, в съответствие със законовите изисквания.
  • Предоставяне на офис, телефон, факс, e-mail услуги
  • Регистриране на международни бизнес компании и нерезидентни бизнес структури
  • Предоставяне на регистрирани агенти в юрисдикцията в която е учредено съответното дружество