Данъчно облагане и международно данъчно планиране

  • Корпоративно и лично подоходно облагане
  • Данъчно планиране
  • Непреки данъци
  • Данъци при източника
  • Консултации при избора, учредяването и управлението на компании и тръстове и намиране на трайни решения в областта на международното данъчно планиране
  • Корпоративно структуриране и финансов инженеринг
  • Създаване на търговски, инвестиционни и други структури, както и съдействие при сключване на договори, фактуриране и други оперативни въпроси свързани с управлението на корпоративни структури
  • Консултиране по въпроси засягащи използването на корпоративни структури учредени в юрисдикции с високо ниво на данъчно облагане за целите на международното данъчно планиране
  • Прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане