Оперативно и управленско счетоводство

  • Фирмено счетоводство и водене на дружествените книги в съответствие с изискванията на българското законодателство
  • Изготвяне на тримесечни и годишни счетоводни отчети съгласно изискванията на българското законодателство
  • Изготвяне на справки-декларации по закона за ДДС
  • Анализ и препоръки
  • Счетоводни консултации
  • Регистрация по Закона за ДДС