Правни услуги

  • Учредяване на дружества и планиране на инвестиции
  • Устни консултации, изготвяне на писмени становища и договори
  • Правна помощ при осъществяване на търговски отношения с трети лица, доброволно уреждане на спорове
  • Корпоративно структуриране, сливания и придобивания
  • Правна помощ във връзка с воденето на дружествените книги
  • Съвместни предприятия
  • Учредяване и регистрация на търговски представителства и дъщерни дружества на  международни компании
  • Вещно право и строителни проекти
  • Интелектуална собственост
  • Правно обслужване във връзка с пораждане, изменение и прекратяване на трудови правоотношения.