Човешки ресурси

  • Изследване и оценка на професионално значимите знания, умения и способности на персонала
  • Изследване и оценка на професионално значими личностни качества, поведенчески характеристики и мотивация на кандидатите чрез серия от интервюта и тестови процедури
  • Разработване на ефективна система за ориентация и интергиране на новите служители
  • Разработване на вътрешни критерии за подбор и оценка на персонала;
  • Идентификация на ключови области за подобряване на квалификацията и компетентностите на служителите
  • Разработване на система за повишаване на мотивацията на служителите
  • Разработване на индивидуални и групови планове за обучение;
  • Обучения за среден и висш персонал